Obchodní podmínky

 • Úvod a základní termíny

  Níže uvedené termíny mají pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) následující význam:
  Obchodník“ společnost MP Developers s.r.o., IČO: 070 55 285, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno.
  Poskytovatel” společnost 21M Invest s.r.o., IČO: 175 41 395, se sídlem Washingtonova 1622/9, Nové Město, 110 00 Praha 1.
  Klient” uživatel Platformy využívající služby Poskytovatele.
  Kryptoměna“ virtuální aktivum, jak je definováno zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
  Platforma“ softwarové řešení provozované Poskytovatelem na webové stránce www.21minvest.cz.
  Schovatel“ společnost 21M Custody s.r.o., IČO: 175 41 549, se sídlem Washingtonova 1622/9, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 • Poskytování Služeb, hrazení nákladů a odměna
  • Poskytovatel je provozovatel Platformy. Platforma slouží Klientům k udělení pokynu Poskytovateli: (i) k obstarání nákupu Kryptoměn u Obchodníka, (ii) k obstarání prodeje Kryptoměn formou konverze do fiat měny prostřednictvím Obchodníka, (iii) k obstarání úschovy Kryptoměn u Schovatele (dále jen společně "Služby").
  • Tyto Obchodní podmínky představují rámcovou smlouvu, která bude uzavřena mezi Klientem a Poskytovatelem a která upravuje práva a povinnosti stran při poskytování Služeb Poskytovatelem Klientovi (dále jen "Rámcová smlouva"). K uzavření Rámcové smlouvy dojde v okamžiku, kdy Klient odsouhlasí znění těchto Obchodních podmínek v rámci Platformy před dokončením objednávkového procesu, přičemž veškeré další dílčí smlouvy uzavírané mezi Klientem a Poskytovatelem prostřednictvím objednávek na webových stránkách se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.
  • Proces uzavření dílčí smlouvy o poskytování Služeb v rámci Platformy probíhá následujícím způsobem:
   • Klient poukáže za účelem poskytnutí Služeb bezhotovostním převodem peněžní prostředky na bankovní účet Poskytovatele.
   • Klient si vybere některou ze Služeb a potvrdí podmínky poskytované Služby (dále jen „Objednávka“).
   • Poskytovatel zašle Klientovi potvrzení Objednávky, čímž dochází k uzavření dílčí smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Dílčí smlouva“);
   • Poskytovatel bude po obdržení peněžních prostředků určených k poskytnutí Služby postupovat dle pokynů Klienta, kdy buď: (i) nakoupí Kryptoměnu u Obchodníka, nebo (ii) prodá Kryptoměnu prostřednictvím Obchodníka formou konverze do fiat měny, nebo (iii) zajistí úschovu Kryptoměny u Schovatele.
   • Poskytovatel bude o poskytnutí Služby Klienta neprodleně informovat formou elektronické komunikace, nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.
  • Poskytovateli náleží za poskytování služeb Odměna ve výši sjednané v Dílčí smlouvě.
  • Klient je povinen uhradit Poskytovateli náklady související s poskytováním Služeb ve výši sjednané v Dílčí smlouvě.
 • Reklamační podmínky a omezení odpovědnosti za újmu
  • Klient může dílčí smlouvu o poskytování Služeb vypovědět bez uvedení důvodu pouze do okamžiku uzavření Dílčí smlouvy.
  • Vzhledem k neustálým změnám tržní hodnoty Kryptoměn tímto Klient bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Poskytovatelem nakoupené Kryptoměny mohou ztratit hodnotu v důsledku vývoje a změn trhu (zejména nabídky a poptávky).
  • Poskytovatel odpovídá pouze za zajištění provedení Služeb dle Poskytovatelem akceptované Objednávky Klienta a nenese odpovědnost za změnu hodnoty nakoupené Kryptoměny po provedení nákupu.
 • Zpracování osobních údajů
  • Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje Klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a související právními předpisy.
  • Zásady zpracování osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Pro zákazníky / Zásady zpracování osobních údajů a Klient se s těmito seznámil a vyslovuje s nimi svůj souhlas.
 • Upozornění
  • Poskytovatel upozorňuje, že obsah jeho webové stránky, na které nabízí Služby, může obsahovat neaktuální informace, chyby nebo nepřesnosti, a vyhrazuje si právo provést opravu, úpravu nebo aktualizaci obsahu webové stránky, považuje-li to za nutné nebo vhodné.
  • Jakékoliv informace dostupné na webových stránkách Poskytovatele nepředstavují investiční, daňové, právní, příp. jiné poradenství, ani návrh na uzavření smlouvy o poskytování finanční, investiční nebo jiné služby a ani jakýkoliv jiný návrh Poskytovatele vůči potencionálnímu Klientovi.
  • Poskytovatel neposkytuje Klientům žádná doporučení ohledně nákupu a prodeje kryptoměn, investiční průzkumy nebo finanční analýzy a podobné služby. Veškeré informace uvedené na webových stránkách Poskytovatele nemají doporučující charakter a jejich cílem je pouze zdarma zpřístupnit danou informaci potencionálnímu Klientovi.
  • Poskytovatel není povinen zajistit nepřetržitou přístupnost webový stránek a nezaručuje žádnou minimální dobu odezvy webových stránek na požadavky Klienta. Provoz a funkčnost webových stránek může být ovlivněn faktory ležícími mimo sféru vlivu Poskytovatele a Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za jejich následky.
  • Klient není oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy dle ustanovení § 1837 odst. b) Občanského zákoník s ohledem na povahu poskytované služby, kdy dodávka Kryptoměny závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele.
 • Změny Obchodních podmínek
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Obchodní podmínky. Taková změna Obchodních podmínek bude účinná pouze vůči smlouvám nebo objednávkám Klientů, které budou uzavřeny, resp. učiněny po dni nabytí platnosti změněných Obchodních podmínek a nové znění Obchodních podmínek odsouhlasené Klientem bude představovat novou rámcovou smlouvu uzavřenou mezi Klientem a Poskytovatelem. Smlouvy nebo objednávky, které byly uzavřeny nebo učiněny před nabytím platnosti změny Obchodních podmínek, se řídí dosavadním zněním Obchodních podmínek.
 • Rozhodné právo a příslušné soudy
  • Jakékoliv právní vztahy vzniklé na základě nebo v důsledku využívání služeb Poskytovatele se budou řídit právem České republiky.
  • Jakékoliv spory vzniklé na základě nebo v důsledku využívání služeb Poskytovatele budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  • Klient bere na vědomi, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností Poskytovatele stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce.
 • Závěr
  • Klient provedením objednávky Služeb souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
  • Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01. 10. 2022.